Konto

Konto anger vilken ekonomisk händelse som ska avbildas.

Balansräkningen

Tillgångar

10-13 Anläggningstillgångar

14      Varulager och förråd

15      Förskott m fl kortfristiga fordringar

16      Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader

17      Avräkning med statsverket

19      Kassa och bank

Skulder och kapital

20      Myndighetskapital

22-26 Avsättningar, skulder med mera

27      Förutbetalda intäkter & Upplupna kostnader

Resultaträkningen

Intäkter

30      Anslag

31-34 Avgifter

35-36 Bidrag

38      Finansiella intäkter

67      Avyttring anläggningstillgångar

Kostnader

40-49 Personal

50-51 Lokaler

52-59 Köpta tjänster

63      Konsumtionsvaror

64      Korttidsinvesteringar

69      Avskrivning anläggningstillgångar

Transfereringar

73-74 Bidrag som ska lämnas vidare

77-79 Lämnade bidrag

Övrigt

87      Resultat dotterföretag

89      Redovisat resultat

9        Intern fördelning

 

Material

Som stöd att välja rätt konto vid representation, gåvor med mera finns en lathund:

Lathund representation m.m. (PDF 59 kB, ny flik)

När du ska klassificera en intäkt kan du ta hjälp av detta dokument:

Frågeträd för klassificering av intäkt (PDF 424 kB, ny flik)

Du kan också läsa om klassificering av intäkt på denna sida:

Klassificering av intäkter