Uppföljning av full kostnadstäckning

Uppföljningen av att kärnverksamheterna bär sina fulla kostnader behöver göras för varje verksamhet som helhet, d v s både för alla kostnadsbärare och för fördelningsaktiviteten (990099) och eventuella andra gemensamma aktiviteter som använts i kärnverksamheten.

Kärnverksamheten

Traditionell uppföljning att varje kostnadsbärare, eller grupp av kostnadsbärare, följer budget. Vanligtvis dels genom att varje projektledare ansvarar för sina projekt, dels genom att ekonomer/controllers följer upp helheten för forskargrupper, avdelningar, institutioner etc och då även täcker in övriga typer av aktiviteter som t ex gemensamma aktiviteter och samfinansieringsaktiviteter – så att inget missas.

Stödverksamheten

Sammantaget samlas på aktivitet 990099, på respektive verksamhet, de fördelade nettokostnaderna för stödverksamheten samt finansieringen från påläggen som gjorts på verksamhetens kostnadsbärare (aktiviteter) och kan följas upp där. Motsvarande för lokalkostnader på aktivitet 990098.

Uppföljning av fördelningen och täckningen av stödverksamhetens kostnader samt av lokalkostnader ingår i Bokslut på institution. Det finns en mall som ska fyllas i och rapporteras in. Som stöd finns dels exempel på en ifylld mall, dels guiden Avstämning akt 990099 ”Fördelning stöd” och 990098 ”Fördelning lokal”: