Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övriga avgifter

På denna sida kan du läsa om regelverket kring:

§4-avgiftsintäkter

Enligt avgiftsförordningen kan universitet bedriva verksamhet som är av tillfällig natur eller mindre omfattning när det gäller de uppräknade varor och tjänster som finns i §4.

Avgiftsförordning (1992:191) - Ekonomistyrningsverkets hemsida

Varan eller tjänsten ska vara en biprodukt till universitetets verksamhet. Exempel: när en anställd vid universitetet anlitas som föredragshållare inom sitt ämnesområde eller när universitetet utför tjänster, till exempel tester och mätningar utan forskningsinslag åt extern part.

Följande varor och tjänster räknas upp i §4:

1. tidskrifter och andra publikationer
Konto 31700 Tidskrifter och andra publikationer eller 31730 Licensintäkter o royalties.

2. informations- och kursmaterial
Konto 31710 Informations- och kursmaterial.

3. konferenser och kurser
Även avbokningsavgifter konteras på detta konto.
Konto 31320 Konferenser och kurser.

4. rådgivning och annan liknande service
Tjänsten ska vara förenlig med myndighetens uppgift samt innebära en service som går utöver den hjälp som ska lämnas enligt 6 och 8 §§ förvaltningslagen (2017:900).
Konto 31410 Rådgivning och liknande tjänster, 31420 Datatjänster eller 31430 Lokalvård.

5. lokaler
Konto 31220 Lokalhyror eller 31510 Parkering.

6. utrustning
Uthyrning eller liknande av utrustning. Konto 31720 Leasing utr och dyl.

7. offentlig inköps- och resurssamordning
Myndigheten har rätt att samordna sina inköp med annan statlig myndighet, kommun eller region och får ta ut ersättning för de kostnader som uppstår till exempel när avropsavtal tecknas med en leverantör. Skriftliga avtal bör träffas mellan parterna och ansvarsfördelningen fastställas.
Konto 31750 Offentlig resurssamordning.

8. automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift

9. upplysningar per telefon, om den service myndigheten därmed tillhandahåller går utöver myndighetens serviceskyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och förvaltningslagen (1986:223).

10. tjänsteexport
Tjänster som utförs inom eller utom landet åt utländska mottagare och SIDA. Ingår i flera av punkterna ovan, till exempel 31410 Rådgivning och liknande tjänster, med utländsk finansiär.

Avgiftens nivå

Avgiften får sättas upp till full kostnadstäckning. I vissa fall kanske spridningen av informationen är viktigast och då kan det i vissa fall gå att sätta ett lägre pris som inte ger täckning för kostnaderna. Detta gäller inte för tjänsteexport, den måste ge full kostnadstäckning.

Läs mer om detta i ESV:s handledning "Att ta betalt med §4 avgiftsförordningen (ESV 2015:45)"

ESV har även gett ut publikationen ”Sätt rätt pris! - Prissättning och kalkylering för statliga myndigheter (ESV 2014:52)” som är till hjälp när avgiften ska bestämmas:

”Sätt rätt pris! - Prissättning och kalkylering för statliga myndigheter (ESV 2014:52)”

Kontering

Avgifterna konteras på den verksamhet där motsvarande kostnader uppstått och är bokförda, men endast på 11-35 eller 91.

Mindre omfattning

Mindre omfattning innebär att de sammanlagda intäkterna enligt 4§ inte får överstiga ett belopp som motsvarar fem procent av de totala kostnaderna i hela verksamheten under en längre tid än två år. Den här bedömningen görs på Lunds universitet som helhet och inte på de enskilda institutionerna eller avdelningarna. I enstaka fall kan därför en institutions tillfälliga verksamhet överstiga beloppsgränsen. Från och med 2009 är universitet och högskolor undantagna ovanstående begränsningar när det gäller att ta ut avgifter för lokaler. Undantaget gäller under förutsättning att uthyrning sker av lokaler som ursprungligen har hyrts för lärosätets egen verksamhet.

Skillnad mot uppdrag

Det kan ibland vara svårt att avgöra skillnaden mellan tjänst enligt 4§ och uppdrag. Gränsdragningen är dock viktig för att redovisningen av intäkter i resultaträkningen ska bli korrekt:

  • Uppdragsverksamhet (utbildning/forskning) ska vara reglerad via avtal. Resultatet tillhör normalt uppdragsgivaren och beräkning av kostnaden görs i allmänhet vid varje enskilt uppdrag. Kravet på full kostnadstäckning gäller här strikt.
  • En tjänst enligt 4§ kan sägas vara av mindre omfattning och är mer standardiserad. Kravet på full kostnadstäckning är inte lika starkt utan avsteg från detta är tillåtet under förutsättning att tjänsten inte är konkurrensutsatt.

Offentligrättsliga avgifter

I §15 regleras avgifter vid tillhandahållande av allmänna handlingar (offentligrättsliga avgifter) och ersättning för porto.

Avgiftsförordning (1992:191) - Ekonomistyrningsverkets hemsida

Kopior av allmänna handlingar på papper eller ur dataregister ska redovisas på den verksamhetsgren där kostnaden för framtagandet av informationen uppstått/bokförts, t ex 11 Grundutbildning eller 91 Gemensamma kostnader. Kontot som används är 31120 Kopior allmänna handlingar.

Läs mer om hur du hanterar utlämnande av allmänna handlingar - Medarbetarwebben

I Regelverket finns föreskrifter för om och hur du ska sätta en eventuell avgift för utlämnande av allmänna handlingar, "Lunds universitets föreskrifter för utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form":

Regler - juridik och dokumenthantering - Medarbetarwebben

Andra avgifter

Intäkter av andra ersättningar kan också få förekomma, men ska även dessa vara av mindre omfattning, till exempel för sponsring och diverse avgifter för förkomna böcker. Detta regleras i Kapitalförsörjningsförordningen, 6 kap §1 (ESV:s allmänna råd). Förbrukningsmaterial och dylikt regleras i 5 kap §1.

Kapitalförsörjningsförordning (2011:210) - Ekonomistyrningsverkets hemsida

Läs mer om sponsring i ESV:s publikation ”Sponsring som finansieringskälla?”. Där definieras sponsring som ”en överenskommelse varigenom en sponsor tillhandahåller den sponsrade parten kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot exponering av ett företagsnamn eller varumärke och eventuellt andra förmåner. Sponsring är ett affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för parterna.”

”Sponsring som finansieringskälla?” (ESV 2002:15)

Betalningssätt

Här kan du läsa mer om vilka sätt du kan använda för att ta betalt:

Kundfaktura

Kontoinsättningar, kortbetalningar, swish och kontanthantering