Lag, förordning, god redovisningssed

Ekonomimodellen vilar på de krav som lag och förordning ställer upp. Det statliga regelverket påverkar till exempel vilka konton, finansiärskoder, motpartskoder och verksamhetskoder vi måste ha. Givetvis vilar ekonomimodellen även på företagsekonomiska principer och god redovisningssed.

Läs mer om:

Statsredovisning

Grundläggande regelverk – annorlunda i statlig verksamhet

Verksamhet

Ekonomiskt ansvar och intern kontroll

Attest- och godkännanderutiner

Enhetlig hantering – köpa/sälja/rätta/dela

Klassificering av intäkter

Arkivering av räkenskapsinformation