Verksamhet

Det finns särskilt föreskrivet vilken verksamhet som Lunds universitet får bedriva och under vilka ekonomiska villkor denna verksamhet får bedrivas. Detta regleras i det så kallade regleringsbrevet och i avgiftsförordningen.

Universitet och högskolor får förutom grundläggande utbildning och forskning finansierad med anslagsmedel bedriva följande verksamhet:

  • bidragsverksamhet - forskning finansierad med statliga eller icke-statliga bidrag. Här är det ekonomiska kravet att samtliga kostnader för denna verksamhet inklusive verksamhetens andel av gemensamma kostnader ska täckas av dessa medel (full kostnadstäckning). Samfinansiering är tillåten och parallell förbrukning ska tillämpas.
  • uppdragsverksamhet - mot betalning tillhandahålla uppdragsgivare utbildning, forskning med mera enligt aktuellt regleringsbrev för universitet och högskolor. Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning och ett nollresultat på några års sikt.
  • avgifter (§4-verksamhet) - försäljning av kompendier, publikationer, konferenser, mindre konsultuppdrag och annan liknande verksamhet redovisas under den verksamhet där kostnaden har uppstått/bokförts. Denna typ av verksamhet behöver, om den är av tillfällig natur eller mindre omfattning, inte uppfylla kravet på full kostnadstäckning. Institutionen beslutar själv om hela eller delar av självkostnaden ska täckas av avgiften.

Läs mer om klassificering av intäkter