Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Händelser efter anskaffningen

Tillkommande utgifter

För att kunna redovisa tillkommande utgifter korrekt måste hänsyn tas till syftet med kompletteringsköpet.

Alla anskaffningsutgifter som beslutades i samband med anskaffningen, eller strax därefter, ska ingå i anskaffningsvärdet, till exempel beslut om att komplettera den nyinköpta anläggningstillgången med extra utrustning. Dessa utgifter anses då vara nödvändiga för att tillgången ska kunna utnyttjas för sitt ändamål. Oftast kopplas de tillkommande utgifterna ihop med samma anläggningsnummer som ursprungsanskaffningen.

Om utgifterna kommer långt senare och syftar till att vidmakthålla eller återställa tillgångens egenskaper och prestationsförmåga under den återstående nyttjandeperioden ska utgifterna däremot som huvudregel redovisas som kostnader i den period de uppkommer. Undantag finns för de fall där de utgör en stor del av tillgångens anskaffningsvärde eller om de väsentligen höjer tillgångens värde eller ökar dess nyttjandeperiod. Då kan det klassificeras som anläggningstillgång. Då är det mest lämpligt att du registrerar inköpet som en separat anläggningstillgång med nytt anskaffningsdatum och därmed ny avskrivningsplan.

Stöldmärkning

Det är viktigt att alla stöldbegärliga inventarier stöldmärks. Stöldmärkningen minskar risken för stöld och ökar chansen för att försvunnet gods kommer tillbaka till rätt ägare.

Kreditfaktura

Vid registrering av en kreditfaktura som hänför sig till en befintlig anläggningstillgång, ska anskaffningsvärdet på tillgången sänkas. Detta gör du genom att du registrerar kreditfakturan med samma kontering som anläggningstillgången och sänker värdet på denna genom en tilläggsinvestering.

Om återbetalning från leverantören sker på annat sätt än via kreditfaktura ska du använda den ursprungliga tillgångskonteringen vid utbokning från utredningskonto. Sedan sänks värdet på anläggningstillgången genom att kreditposten tilläggsinvesteras mot den befintliga anläggningstillgången.

Vidarefakturering av samköp

När två eller flera kostnadsställen går samman och köper en anläggningstillgång är huvudregeln att granskaren som får fakturan först i Lupin konterar sin del på konto 10000 och sedan skickar fakturan vidare till nästa mottagare, som i sin tur konterar sin del på konto 10000.

Om fakturan inte har delats upp i Lupin utan hela beloppet har bokförts som anläggningstillgång, så hanteras det genom en vidarefakturering. En internfaktura med fakturatyp externt samköp ställs ut av kostnadsstället som har betalat hela anläggningstillgången. Både avsändaren och mottagaren konterar med konto 10000.

Överföring till annan statlig myndighet

När en anläggningstillgång överförs mellan två myndigheter, till exempel när en forskare flyttar mellan två universitet, sker inte någon egentlig försäljning/investering. Det som händer är att den mottagande myndigheten tar över anläggningstillgången till dess bokförda värde. Det som däremot kan ändras är de framtida avskrivningarna om myndigheterna tillämpar olika avskrivningstid på den aktuella tillgångstypen.

Kontakta alltid sektionen Ekonomi för bokföringshjälp när anläggningstillgångar ska flyttas mellan Lunds universitet och annan statlig myndighet.

Försäljning - externt eller internt

Om din institution/enhet har anläggningstillgångar eller inventarier som inte längre behövs i verksamheten bör de i första hand säljas internt. Vid en intern försäljning flyttas anläggningarna till ny kontering med det bokförda värdet. Tillgångar som säljs internt ska inte utrangeras. Kontakta sektionen Ekonomi vid intern försäljning.

Om man inte längre har någon användning för anläggningstillgången i universitets verksamhet kan den säljas externt. Vid överlåtelse till annan (fysisk eller juridisk person) än institution/enhet inom universitetet, måste Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom beaktas. Enligt denna ska försäljning av statlig egendom genomföras affärsmässigt. Detta betyder att:

  • egendomens marknadsvärde ska fastställas av en oberoende värderingsman
  • anbud ska lämnas av intresserade köpare
  • bästa anbud ska antas under förutsättning att detta inte ligger under uppskattat marknadspris

När en statlig myndighet säljer anläggningstillgångar ska det omfattas av undantaget i 3 kap 24§ ML vilket innebär att inventarier ska säljas utan moms.

Vid försäljning till anställd gäller att samtliga anställda inom myndigheten ska ha samma möjlighet att köpa inventarier som inte längre används inom myndigheten.

Om försäljningen gäller en dator är det viktigt att se till att datorn är tömd på alla programvaror som omfattas av universitetslicenser eller annat material som rör universitetet.

Om kostnaderna för försäljning eller utrangering av en tillgång är större än marknadsvärdet (eventuellt försäljningsbelopp) och om alternativet att skänka tillgången till en organisation är mer ekonomiskt fördelaktigt bör det alternativ väljas som är billigast för staten.

När en anläggningstillgång säljs externt ska den utrangeras efter betalning från köparen.

Läs vidare om hur försäljningen hanteras i Raindance-guide för utrangering (PDF 512 kB, ny flik)

Utrangering vid stöld, skrotning mm

Om en anläggningstillgång inte längre finns kvar eller ägs av Lunds universitet ska den utrangeras ur anläggningsregistret. Det är viktigt att anläggningsregistret hålls uppdaterat för att bokföringen ska bli så korrekt som möjligt. Dessutom underlättar ett korrekt anläggningsregister inventering.

Behov av utrangering uppstår genom beslut om skrotning, försäljning eller då en anläggningstillgång blivit stulen. Uttjänta IT-produkter som lämnas för återanvändning eller återvinning hos avtalad leverantör anses som skrotade och ska om de finns i anläggningsregistret utrangeras.

Om utrangering görs i samband med inventering fungerar inventeringsrapporten inkl underskriftsblankett som beslutsunderlag. Om utrangering görs vid annat tillfälle är det viktigt att beslutet är dokumenterat och sparas då det kan efterfrågas vid en eventuell intern eller extern revision. Observera att utrangering efter inventering ska göras innevarande bokföringsår.

Läs mer om inventering

Utrangeringsbeslutet ska vara undertecknat enligt attestordningen, innehålla uppgifter om kostnadsställe, anläggningsID, stöldmärkningsnummer, anläggningens restvärde/bokförda värde vid utrangeringstillfället samt orsak till utrangeringen. Beslutet ska arkiveras på institutionen alternativt bifogas till anläggningen i Raindance.

Beslut om utrangering av anläggningstillgång (PDF 714 kB, ny flik)

Är utrangeringsorsaken stöld ska en polisanmälan göras och bifogas till beslutet. Om Kammarkollegiet utbetalar ersättning då en tillgång blivit stulen ska utrangeringen hanteras som en extern försäljning.

Läs vidare om hur utrangering hanteras i Raindance-guide för utrangering (PDF 512 kB, ny flik)

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Fakturahantering och utbetalningar

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär