Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anslag

I Anslagsförordningen (2011:223) avses med ett anslag ett av riksdagen anvisat ramanslag som regeringen tilldelat en myndighet med ett visst belopp för ett bestämt ändamål. Redovisningen mot ett anslag, en anslagspost eller en delpost ska ske i enlighet med indelningen i regleringsbrevet eller annat regeringsbeslut. En myndighet som tilldelats ett anslag har rätt att enligt gällande villkor och bestämmelser använda statens medel för de ändamål som anslaget avser och är skyldig att redovisa utgifter och inkomster mot anslaget. Gällande villkor är de villkor som framgår av regleringsbrevet och gällande bestämmelser är bland annat bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter.

Anslagsförordning (2011:223) - Ekonomistyrningsverkets hemsida

Lunds universitets aktuella regleringsbrev

Anslagsmedel tilldelas årligen i regleringsbrevet och betalas ut kring den 25:e varje månad. De bokförs sedan som inkomster hos institutionerna.

Hur statsbudgetanslagen beräknas med mera finns närmare beskrivet på sidorna om budget, prognos och uppföljning

Medlen är avsedda för årets verksamhet och periodiseras inte. Om de inte förbrukas i sin helhet genereras ett överskott som kan förbrukas nästkommande år genom att kostnaderna blir större än intäkterna och ett underskott redovisas. I vissa fall får erhållna anslagsmedel inte behållas utan ska betalas tillbaka, detta beror på de villkor som är förknippade med tilldelningen av antal helårsstuderande och helårsprestationer.

Redovisningen av anslagsintäkter fördelas i årsredovisningen på de två områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå.

Vissa anslagsmedel kan avse verksamhet som löper över en längre tidsperiod än innevarande kalenderår eller avse verksamhet som av olika skäl inte hinner påbörjas och/eller genomföras under innevarande år. Även i sådana fall redovisar man intäkten av anslag det år pengarna erhållits och kostnaderna i den takt som de uppkommer.

Omföring och korrigering av anslag

Läs mer om hur du flyttar och rättar anslag

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär