Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Full kostnadstäckning och samfinansiering

Universitet och högskolor har en särskild modell för att hantera full kostnadstäckning, som brukar kallas för SUHF-modellen, och Lunds universitet har särskilda rutiner för att hantera mycket av den bokföring som är förknippade med den modellen, till exempel påläggsbokföring, fördelning av stödverksamhetens kostnader och bokföring av samfinansiering.

Förändring i påläggsbasen för indirekta kostnader från och med 2022

Läs mer om beslutet att undanta köp från andra lärosäten från påläggsbasen från och med 2022.

Information om förändring i påläggsbasen (PDF 260 kB, ny flik)

All kärnverksamhet (utbildning och forskning) ska bära sina egna direkta kostnader samt sin andel av de indirekta kostnaderna.

Direkta kostnader redovisas direkt på kostnadsbärare (aktivitet/projekt) och indirekta kostnader fördelas till kostnadsbäraren genom ett procentuellt påslag på direkt lön och drift (påläggsbas).

Varje nivå, universitetsnivå, fakultetsnivå, institutionsnivå och ev. avdelningsnivå, beräknar och budgeterar kostnader för sin stödverksamhet. Stödverksamhetens kostnader fördelas stegvis nedåt tills kostnaderna når de slutliga kostnadsbärarna.

På kostnadsbäraren samlas den totala kostnaden och den totala finansieringen. Kostnadsbäraren ska visa full kostnadstäckning.

Vid ansökan om externa bidrag görs fullkostnadskalkyler för att beräkna hur stor del av de direkta kostnaderna som den potentiella bidragsgivaren kommer att bidra med och hur mycket som institutionen kommer att behöva samfinansiera. Alla bidragsgivare finansierar inte alla typer av kostnader så redan inför en eventuell ansökan behöver en kalkyl göras som en del i beslutsunderlaget för om institutionen kan och vill samfinansiera i den utsträckning som krävs.

I dialogen med bidragsgivaren angående finansiering av direkta och indirekta kostnader kan ni hänvisa till bilaga 2 till regleringsbrevet för universitet och högskolor. Där står det: ”När statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska bidraget omfatta medel för de direkta och indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör gälla även för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som har tillkommit med statliga medel som grund och så långt möjligt även icke-statliga finansiärer.”

Regleringsbrevet 2023 för universitet och högskolor (ESV:s hemsida)

Inför tecknande av avtal om till exempel uppdragsforskning behöver en fullkostnadskalkyl göras för att beräkna ett pris som ger full kostnadstäckning.

Till Mallar för projektkalkyler

Till Systemstöd för projektkalkyler i Projekt i EOS

Modellen som universitetet använder sedan 2009 är en redovisningsmodell för indirekta kostnader som är framtagen av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och används av alla universitet och högskolor i Sverige.

Läs mer på SUHF:s hemsida (extern webbplats)

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär