Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Definitioner och begrepp

På denna sida definieras olika begrepp inom den statliga anläggningsredovisningen.

Ändrat belopp för anläggningstillgångar

Från och med 2024-05-01 ändras lägsta belopp för att ett inköp ska bokföras som anläggningstillgång (konto 10000) till 30 000 kr exklusive moms (tidigare 25 000 kr). Detta gäller för fakturor med fakturadatum 2024-05-01 eller senare.

Vad är en anläggningstillgång?

En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Förutom avsikten vid anskaffningstillfället finns det ytterligare två kriterier för om en tillgång ska klassificeras som anläggningstillgång, en tidsgräns och en värdegräns. En anläggningstillgång är enligt beslut av förvaltningschefen från och med 1 maj 2024:

 • en inventarie med ett inköpspris på minst 30 000 kr* exklusive moms
 • en nyttjandeperiod på minst tre år.

Båda dessa kriterier ska vara uppfyllda för att tillgången ska redovisas som en anläggningstillgång. Med nyttjandeperiod menas den tid tillgången kan förväntas vara ekonomiskt användbar i verksamheten. Nyttjandeperioden kan skilja sig från den tekniska livslängden.

På Ekonomistyrningsverkets hemsida finns mer detaljer om redovisning av anläggningstillgångar

*Fram till och med 30 april 2024 var beloppet 25 000 kr exklusive moms.

Anskaffningsvärde

Med en tillgångs anskaffningsvärde avses utgiften för dess förvärv eller tillverkning. Förutom direkta inköps- eller tillverkningskostnader räknas även andra utgifter i samband med anskaffningen, så som monteringskostnader, frakt, tull och liknande. Tillgångar som inte uppfyller kraven för att redovisas som anläggningstillgångar benämns omsättningstillgångar. Om det är inköp av anläggningstillgång som består av flera delar, men ska utgöra en fungerande enhet så ska beloppskriteriet 30 000 kr uppfyllas för delarnas sammanlagda kostnad. En anläggningstillgångs anskaffningsvärde skrivs av (anskaffningsutgiften periodiseras) över tillgångens nyttjandeperiod.

Inventarieregister

Anläggningstillgången ska finnas med i universitetets inventarieregister, inventeras årligen samt i första hand användas vidare i universitetets verksamhet även efter att forskningsprojektet har avslutats. Detsamma gäller anläggningstillgångar som av någon anledning är placerade utanför institutionen.

Stöldbegärliga tillgångar

Lunds universitet är enligt Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring skyldigt att i ett inventarieregister registrera och sedan inventera de tillgångar som bedöms vara stöldbegärliga, men som inte ska redovisas som anläggningstillgångar (d v s har ett värde under 30 000 kronor exklusive moms).

Nedanstående anskaffningar med ett inköpsvärde under 30 000 kronor exklusive moms ses som stöldbegärliga och ska registreras i anläggningsregistret:

 • Bärbara datorer
 • Smartphones
 • Surf- och läsplattor
 • Cyklar
 • Övrigt så som kamerautrustning, projektorer och liknande

Kontering

 • Om ett inköp klassificeras som en anläggningstillgång, används konto 10000 vid kontering.
 • Om ett inköp avser en vara som inte uppfyller kriterierna för anläggningstillgång, men är stöldbegärlig och ska finnas med i anläggningsregistret för inventering, används konto 63* eller 64* i kombination med finansiär 999 vid kontering.

Gränsdragningsproblem – rättvisande bokföring

I vissa situationer lämnar redovisningsreglerna några möjligheter till undantag från beloppsgränsen, för att redovisningen ska bli rättvisande. Det finns alltså möjlighet att tillgångsredovisa även anskaffningar understigande 30 000 kronor.

Till exempel kan det vid köp av ett stort antal datorer med ett anskaffningsvärde på exempelvis 15 000 kronor styck, vara mer rättvisande att tillgångsredovisa dessa. Den i sammanhanget stora investeringen kan då bedömas vara så betydande att en kostnadsredovisning skulle innebära att kostnadsbilden över tiden blir missvisande. Observera att tillgångsredovisning inte ska göras endast på grund av att det totala beloppet vid anskaffningstillfället är stort. I de fall institutionen till exempel väljer att köpa in utrustning vid ett tillfälle i stället för löpande under året är inte i sig skäl för tillgångsredovisning. Principen om rättvisande bokföring gäller även investeringar som överstiger 30 000 kr. Det finns verksamheter då det är mer rättvisande att inte aktivera sådana inköp. Kontakta sektionen Ekonomi i tveksamma fall.

Olika typer av anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är uppdelade i dessa typer:

 • Materiella anläggningstillgångar kan till exempel vara maskiner och förbättringsutgifter på annans fastighet. 
 • Immateriella anläggningstillgångar kan vara investeringar i datasystem. Beloppskriteriet för immateriella anläggningstillgångar är 500 000 kr och ska enbart klassificeras i samråd med sektionen Ekonomi efter genomgång av kalkyler och projektbeskrivningar. Däremot får utgifter för forskning inte tas upp som en immateriell anläggningstillgång i myndighetens balansräkning utan ska kostnadsföras i myndighetens resultaträkning när de uppkommer. Utgifter för forskning anses inte ge upphov till en tillgång som får redovisas i myndighetens balansräkning.

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Förbättringsutgifter på annans fastighet gällande ny- till- och ombyggnad ska uppfylla beloppsgränsen 30 000 kr. Om inköpet avser reparation och underhåll är beloppsgränsen 100 000 kr för att klassificeras som anläggningstillgång.

Akuta reparationsutgifter

Akuta reparationsutgifter som uppkommit till följd av till exempel skadegörelse eller inbrott ska inte aktiveras. Sådana kostnader ska normalt täckas av universitetets verksamhetsförsäkring.

Ny-, till- och ombyggnad

All ny-, till- och ombyggnad sker i kontakt med LU Byggnad. I samband med planeringen av ett byggprojekt måste redovisningen planeras, vilka utgifter som ska aktiveras och på hur lång tid de ska skrivas av. I samband med de större ny-, till- och ombyggnadsprojekten är det också vanligt att vissa löneutgifter aktiveras, ingår i anskaffningsvärdet och skrivs av i samma takt som förbättringsutgiften.

Kulturtillgångar

Från och med den första januari 2003 ska så kallade kulturtillgångar redovisas enligt samma regler som gäller för andra typer av anläggningstillgångar. Speciellt för kulturtillgångar är att de ofta bedöms ha en obegränsad nyttjandeperiod och därför inte skrivs av. All redovisning av kulturtillgångar sker i samråd med sektionen Ekonomi.

Läs mer om olika typer av anläggningstillgångar på Lunds universitet i förteckningen över anläggningstyper (PDF 174 kB, ny flik)

Korttidsinvesteringar (ej anläggningstillgångar)

För att Ekonomistyrningsverket, som sammanställer statens samlade redovisning även ska kunna sammanställa landets nationalräkenskaper finns det redovisningsregler om så kallade korttidsinvesteringar. Här ska redovisas kostnader för anskaffning av sådana investeringar som har en nyttjandeperiod överstigande ett år och som har ett anskaffningsvärde på minst 500 EUR men inte utgör anläggningstillgång.

Exempel på sådana kan vara möbler, datortillbehör, verktyg och mindre kontorsmaskiner. Dessa inköp redovisas i kontogrupp 64* till skillnad mot övriga omsättningstillgångar som konteras i kontogrupp 63*. Observera att både korttidsinvesteringar och övriga omsättningstillgångar ska registreras i inventarieregistret om de är stöldbegärliga, som så kallade kostnadsförda tillgångar.

Gåvor och donationer

När Lunds universitet får en anläggningstillgång i gåva eller som en donation måste särskild bokföring göras, eftersom det inte finns någon inköpsfaktura eller något anskaffningsvärde. Kontakta sektionen Ekonomi för instruktioner när din institution har fått en anläggningstillgång som gåva eller donation.

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

I sällsynta fall kan vi bli tvungna att betala ut förskott till leverantörer. Ett förskott innebär att myndigheten betalar ut medel innan någon motprestation erhållits. Det kan finnas flera olika skäl till att förskott ges, dels kan det vara mer förmånligt för staten, dels kan det vara ett krav från leverantören i de fall uppbyggnad av en tillgång tar lång tid. Detta ska redovisas på särskilda konton. Kontakta sektionen Ekonomi när det är aktuellt.

Pågående arbete

När din institution håller på att uppföra en anläggningstillgång så ska den redovisas på ett speciellt sätt under uppförandetiden så att inga avskrivningar bokförs. Anläggningen ska du markera som ett pågående arbete vid anläggningsregistreringen genom att en speciell anläggningstyp väljs. När tillgången är färdigställd aktiveras samtliga utgifter, hänförbara till anskaffningen. Aktivering görs av sektionen Ekonomi på uppdrag av institutionen och när aktivering är gjord börjar avskrivningar bokföras.

Avskrivningar

Anläggningstillgångarnas anskaffningsutgift periodiseras över nyttjandeperioden som avskrivningar i resultaträkningen. Syftet med avskrivningar är att de i möjligaste mån ska spegla användningen av anläggningstillgången. Avskrivningar påbörjas från anskaffningsdatum enligt vald anläggningstyp. Bokföring av avskrivningar är en automatisk och central rutin som hanteras av sektionen Ekonomi. Detta sker en gång i månaden enligt tidplan för löpande redovisning.

För mer information om avskrivningstider vid Lunds universitet, se förteckning över anläggningstyper (PDF 174 kB, ny flik)

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Fakturahantering och utbetalningar

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär