Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Verksamhet

Verksamheten vid Lunds universitet delas in i utbildning, forskning etc, för att klara krav på statlig redovisning av universitetets verksamhet.

Verksamheter, ur Raindance (XLSX 172 kB, ny flik)

Kärnverksamhet

Utbildning

11 Grundutbildning med anslag
Grundläggande utbildning för studenter som utbildas på uppdrag av staten och som därmed är finansierade med statsbudgetmedel. Även bidragsfinansiering och vissa avgiftsintäkter kan förekomma här.

54 Uppdragsutbildning
Utbildning som anordnas enligt reglerna i förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor mot avgift från annan än enskild, det vill säga företag, kommuner, landsting etc (faktureras), och som uppdragsgivarna utser deltagarna i. Uppdragsgivaren har initierat verksamheten och haft ett avgörande inflytande över dess innehåll. Övriga avgifter enligt Avgiftsförordningen §4 får inte förekomma här.

58 Beställd utbildning
Grundläggande utbildning som beställts av annat universitet/högskola, eller annan statlig finansiär, till exempel Malmö universitet, åt studenter inom deras grundutbildningsuppdrag från staten, det vill säga av studenter som antagits enligt normala regler. Denna beställda utbildning regleras i avtal mellan universiteten/högskolorna. Den största skillnaden mot verksamhet 11 är att här är det den andra högskolans studenter som läser kursen, inte våra egna. Övriga avgifter enligt Avgiftsförordningen §4 får inte förekomma här.

Forskning

21 Forskning med anslag
Forskning och forskarutbildning som huvudsakligen är finansierad med statsbudgetmedel.

35 Forskning med bidrag
Forskning och forskarutbildning som huvudsakligen är finansierad med bidrag. Med bidrag avses generellt i statlig redovisning medel eller annan tillgång som en givare, statlig eller icke-statlig, lämnar till en myndighet utan att någon motprestation krävs i gengäld. En bidragsgivare får inte heller komma i åtnjutande av någon särskild förmånsställning eller ställa krav på hur uppgiften ska utföras eller på att vissa resultat skall uppnås. Däremot har givaren rätt att ställa krav på att bidraget skall användas för avsett ändamål och/eller att en viss person utses till projektansvarig. När intäkterna till en utbildning klassificeras som bidrag har som regel LU initierat verksamheten genom att söka medel. Bidrag rekvireras.

55 Uppdragsforskning
Forskning och forskarutbildning som är finansierad med uppdragsintäkter. Någon form av motprestation föreligger, till exempel att uppdragsgivaren kräver att ett resultat skall tillfalla denne eller att en fördröjning av publicering av resultatet ska ske i syfte att uppdragsgivaren själv skall tillgodogöra sig resultatet innan det blir allmänt känt. (Att en uppdragsgivare önskar erhålla en rapport eller annan dokumentation över uppnått resultat inom den verksamhet som finansieras innebär inte generellt att motprestation föreligger.) Övriga avgifter enligt Avgiftsförordningen §4 får inte förekomma här.

Stödverksamhet (fördelas)

91 Stödverksamhet
Här bokförs intäkter och kostnader i stödverksamheten på institutions-, fakultets- och universitetsgemensam nivå, för senare fördelning till övriga verksamheter.

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5, Lund

Internpost
Hämtställe 31

Kontakta oss via vårt supportformulär

 

Skärmbild av sektionen Ekonomis supportformulär.