Uppföljning och bokslut

Löpande avstämning

Varje månad ska du kontrollera så att alla inköp av anläggningstillgångar och stöldbegärliga inventarier har blivit registrerade och överförda till anläggningsregistret, för att bokföringen ska bli så rättvisande som möjligt. Kontrollera tidplanen för aktuella datum.

Aktuell tidplan och checklista

Simulerade avskrivningar

Inför budget- och prognosarbete kan en rapport beställas i anläggningsmodulen för att beräkna framtida avskrivningar för befintliga anläggningstillgångar. Rapporten beställs av behörig användare.

Bokslut

Inför bokslut ska du som har behörighet till anläggningsmodulen följa upp att all bokföring avseende anläggningstillgångar är korrekt och att överföring till anläggningsregistret är utfört enligt tidplan.

Kontrollera om pågående arbeten ska tas i bruk och börja skrivas av. Om det finns pågående arbeten över del- och helårsbokslut ska förteckning lämnas till sektionen Ekonomi med uppgifter om vad anläggningen avser samt planerat färdigställandedatum.

Till helårsbokslut ska kontroll göras på institutionen att årlig inventering är utförd och daterad aktuellt bokföringsår, samt att samtliga dokument är diarieförda. Kopior på inventeringsrapport (inklusive blankett för namnunderskrifter), beslut avseende inventeringsförrättare samt inventeringsplan ska bifogas Bokslut på institution.

Avstämning mellan anläggningsregister och huvudbok ansvarar sektionen Ekonomi för.

Läs mer om Bokslut på institution