Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Viktigt att tänka på om upplupen lönerevision

Upplupen lönerevision som bokfördes i december 2021 är beräknat för perioden oktober 2020 – december 2021 med procentsatsen 3,3% baserat på utbetalda löner.

Vi har noterat att i de fall där ombokning har gjorts mellan aktiviteter i Primula har lönerevisionen beräknats på ursprungskonteringen, dvs ombokningen har inte tagits med i beräkningen.

Arbetsgivaravgifterna för personer födda 1938–1955 och 1998–2002 saknas också i bokföringen.

Återrapportering till finansiärer

Tänk på att vid återrapportering till finansiärer behöver du titta på villkoren för återrapportering av ännu ej utbetalda löner (lönehöjningar) och eventuellt ha en dialog med finansiären om att kunna ta upp de extra kostnaderna som borde belasta projektet. I Kubens EU-rapport är inte de upplupna kostnaderna med bland löner, men de är med i Prisma- och Standardrapporten.

För att hitta vilka individer som är med i summan behöver du komplettera med rapport Lönekostnadsspecifikation i Primula för den aktuella perioden. De aktuella lönearterna som räknats upp med löneökning är 0002, 0005, 0018, 0120, 0122 och 0135. Kontakta närmaste chef vid tveksamhet vilka individer som är berörda av RALS 2021. Beroende på tolkningar/överenskommelser med finansiärerna kan de uppskattade kostnaderna tas med.

Budget 2022

Budget 2022 öppnades i EOS innan alla parter var överens om vilka tidpunkter som skulle gälla för lönerevisionsperioderna samt nivån på löneökningen. För budget 2022 ligger det därför inlagt en löneökningsprocent på 3,15 % för hela året. Beräkningen utgick från lönenivån som gällde i september (dvs. före RALS 2021) och att det skulle komma en ny lönerevision i april 2022 (blev ju sedermera ändrad till oktober 2022).

I budgeten ligger löneökningen alltid på ordinarie lönekonto och lönebikostnadskonto precis som det kommer att vara i utfallet när lönerevisionen är klar. Vid bokslutet bokförs däremot beräknad, ej utbetald lönerevision på konto för upplupen löneökning och upplupen lönebikostnad.

Prognos 1 för helåret 2022

I prognos 1 för helåret 2022 kommer procent för löneökning att korrigeras utefter hur förutsättningarna ser ut. Vilken procent som kommer att ligga i Eos för prognos 1 2022 är beroende av om lönerevision är klar och inlagd i Primula inför månadsomställning i april eller inte. Information om lönekningsprocent för prognos 1 2022 kommer i anvisningarna i samband med att prognosen öppnar i EOS.