Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ekonomimodellen

På denna och underliggande sidor kan du läsa övergripande om Lunds universitets ekonomimodell, kodplanens uppbyggnad, grundläggande regelverk, principer och rutiner med mera.

Syfte och mål med ekonomimodellen

Syftet med ekonomimodellen är dels att tillgodose interna ekonomiska informationsbehov – som underlag för beslutsfattande/styrning, dels att det ska vara möjligt att få ut den information som behövs för att ekonomiskt följa upp utbildningen och forskningen.

Ekonomimodellen ska även tillgodose externa intressenters krav på information. Vi ska rapportera till många olika intressenter: regeringen, bidragsgivare, centrala myndigheter såsom ESV, Riksrevisionen och SCB med flera. Detta styr i stor utsträckning hur universitetets kodplaner utformas.

Ett viktigt mål med ekonomimodellen är att den ska bidra till en effektiv och ändamålsenlig ekonomihantering. I detta ligger bland annat att ekonomimodellen ska vara så flexibel att den klarar att följa upp verksamheten över tid även om det kommer organisatoriska förändringar. Själva användningen av ekonomimodellen är också viktig för att nå målen. Till exempel: Med en stringent kontering får vi en bättre tillförlitlighet i utdata, och genom enhetliga rutiner för hur interna transaktioner ska hanteras och konteras så blir informationen lättare att förstå.

Ekonomimodellens beståndsdelar

Lunds universitets ekonomimodell

Grunden för ekonomimodellen är de krav som lag och förordning ställer upp. Det statliga regelverket påverkar till exempel vilka konton, finansiärskoder, motpartskoder och verksamhetskoder vi måste ha. Givetvis vilar ekonomimodellen även på företagsekonomiska principer och god redovisningssed.

Läs mer om lag, förordning och god redovisningssed

Hjärtat i ekonomimodellen är kodplanen som består av konton, kostnadsställen, aktiviteter etc. Det är viktigt att notera att kodplanen inte bara används för ekonomiadministration och ekonomisk uppföljning. Den indelning vi gör av vår verksamhet i kostnadsställen, och ibland även i aktiviteter, används även i administration och uppföljning av personaldata och av produktionsdata – till exempel helårsprestationer.

Fördjupad information om kodplanen

En annan viktig del av ekonomimodellen är våra principer och rutiner. Vissa är mer eller mindre givna av externt regelverk och en del beslutar vi helt eller delvis om själva. Det är till exempel principer för:

  • internhandel
  • full kostnadstäckning och samfinansiering
  • periodisering av inkomster och utgifter
  • anläggningsredovisning
  • transfereringar

Sedan har vi rutiner för hur vi tillämpar dessa principer, till exempel hur vi hanterar full kostnadstäckning eller internhandel.

Principer och rutiner vid Lunds universitet

Sist, men inte minst, består ekonomimodellen av de rapporter som används i verksamhetsuppföljningen, projektuppföljningen och i den externa rapporteringen.

Utdata/rapporter

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5, Lund

Internpost
Hämtställe 31

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Kontakta oss via vårt supportformulär