Klassificering av intäkter

Det finns flera regelverk som styr hur vi klassificerar universitetets intäkter. Här kan du läsa mer om anslag, bidrag, uppdrag och övriga avgiftsintäkter.

Bland annat styr följande regelverk klassificeringen av intäkter:

  • Anslagsförordningen/Regleringsbrev
  • Avgiftsförordningen
  • Kapitalförsörjningsförordningen
  • Ekonomistyrningsverkets riktlinjer

Sektionen Ekonomi har sammanställt ett frågeträd du kan använda för att klassificera din intäkt:

Anslag

Anslag regleras i Anslagsförordningen (2011:223).

Läs mer om Anslag

Bidrag och uppdrag

Ekonomistyrningsverket definierar bidrag som medel mottagna utan krav på motprestation, detta är det avgörande kriteriet när du ska klassificera mottagna medel som bidrag eller uppdrag. Men det finns fler kriterier som spelar in:

Läs mer om bidrag och uppdrag

Avgiftsfinansierad verksamhet enligt regleringsbrevet

I regleringsbrevet för universitet och högskolor finns reglerat vilka avgiftsfinansierade verksamheter som lärosätena får bedriva.

Läs mer om avgiftsfinansierad verksamhet

Övriga avgifter

Det är även tillåtet med mindre intäkter av andra slag, t ex offentligrättsliga avgifter, §4-intäkter (Avgiftsförordningen) såsom konferensavgifter, rådgivning och kompendier, samt avgifter inom biblioteksverksamheten.

Läs mer om övriga avgifter

Statistik från Universitetskanslerämbetet

Varje år samlar Universitetskanslerämbetet in statistik över lärosätenas intäkter uppdelat på verksamhetsområde och finansiärsgrupper. Via länken till UKÄ under grafen hittar du de uppdelade siffrorna.