Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Inför tertialbokslutet den 30 april 2019

Allmänt om tertialbokslutet

Institutionen/motsv ska kontinuerligt vara i fas med sin bokföring d v s alla inkomster ska löpande bokföras på respektive projekt/aktivitet, fakturor i Lupin ska snarast granskas och attesteras, anläggningstillgångar ska kompletteras så snart det kan ske etc. Bra rutiner för löpande bokföring och avstämning leder till ett enklare bokslutsarbete. Strukturerade avstämningar görs lämpligen månadsvis och minst tertialvis.  

Fakturor i Lupin

Det är alltid viktigt att institutionen har kontroll över att fakturorna blir granskade och attesterade enligt tidplan så att bokföringen sker på rätt period. I detta bokslut ska fakturorna vara granskade och attesterade senast den 6 maj före kl 18.00.

För att kunna följa upp statusen på fakturorna i Lupin använd rapporten ”Ej hanterade fakturor i Lupin”. Rapporten uppdateras några gånger per månad men kommer att uppdateras dagligen 29-30 april och 2,3 och 6 maj.

Ej hanterade fakturor i Lupin (länk till LU Box, logga in med dina Lucat-uppgifter, nytt fönster)

Samfinansiering av externa medel

För flerfinansierad verksamhet ska parallell förbrukning av externa intäkter och anslag ske. Detta innebär att de olika finansieringskällorna parallellt ska täcka andelar av såväl direkta som indirekta kostnader. Förbrukningen av samfinansieringen ska fördelas i samma proportion som förbrukningen av bidragsmedel. För att underlätta uppföljning och periodisering ska samfinansiering bokföras minst tertialvis och helst månadsvis. Sista dag att registrera och godkänna villkor inför den automatiska samfinansieringen respektive att bokföra samfinansiering manuellt per den 30 april är den 7 maj. Om du bokför manuellt och gör det under 2 - 7 maj – kom ihåg att ändra bokföringsdatum.

Använd i första hand den automatiska samfinansieringen – se guide:

Registrera samfinansiering (PDF 545 kB)

Vid manuell bokföring av samfinansiering, tänk på följande:

 • Använd intern bokföringsorder
 • Bokför med konto 30120
 • Verksamhet 54, 55 och 58 får inte samfinansieras
 • Samfinansiering får endast ske inom utbildning resp. inom forskning

Periodisering av projekt

Ett förberedande periodiseringsarbete görs med fördel under april. Se guide:

Steg 1 - Kontroller inför inkomstperiodisering (PDF 451 kB)

Exempel på förberedelser:

 • Vilka projekt ska periodiseras (genomgång med projektledare).
 • Kontrollera att rätt lönekostnader belastar projektet.
 • Upplupna intäkter - vilket belopp ska periodiseras. Kontrollera mot kontrakt och vad som redan erhållits.
 • Kontrollera att kontraktsuppgifter och kontering finns på alla aktiviteter som ska periodiseras.
 • Kontrollera aktiviteter med flera finansiärer/motparter (rapport Finansiärskontroll) och rätta eventuell felbokföring
 • Korrekt samfinansiering är gjord.

Kontrollera även att de aktiviteter som ska periodiseras har korrekt inkomstkonto med tillåten kombination av motpart. Information om hur du kontrollerar detta finns i guiden:

Upplägg och ändring av aktiviteter (PDF 297 kB)

Efter onsdagen den 8 maj finns alla intäkter och kostnader bokförda på projekten. Det är nu det går att beräkna periodiseringsbelopp. Under tiden 9-10 maj ska periodiseringarna slutgranskas.

Guider för periodiseringsarbetet

I samband med slutgranskningen måste bland annat följande beaktas:

 • Registrerat belopp för upplupna intäkter får inte överstiga återstående kontraktsbelopp dvs ”Kontraktsbelopp akt” minus gjorda inbetalningar, och  max hela underskottet.
 • Projekt som bokförs på mer än en aktivitet och inte matchar intäkter och kostnader per aktivitet får bara periodiseras på en av dem, den överordnade.

Fakultetsekonomerna gör sedvanlig kvalitetskontroll av gjorda periodiseringar den 13-14 maj.

Inkomstperiodiseringarna bokförs den 15 maj.

Löpande semesterkostnad och löneperiodiseringar

Intjänade ej uttagna semesterdagar för 2019 kostnadsförs löpande på respektive kostnadsställe.

Tack vare den utjämnande bokföringen kommer upparbetad semesterkostnad inte att påverka resultatet i tertialbokslutet för kostnadsställen, institutioner och fakulteter så mycket som det gjort tidigare år. Resultatpåverkan syns i tertialbokslutet endast för Lunds universitet som helhet.

Aktiviteterna påverkas inte utan där syns precis som tidigare korrekt saldo för den löpande semesterkostnaden.

Läs mer om semesterkostnad

För sparade semesterdagar intjänade tom 2005 gäller att förändringen av denna skuld kommer att bokföras på ett universitetsgemensamt kostnadsställe. Skulden från helårsbokslutet 2018 ligger kvar på respektive kostnadsställe.
Posterna upplupen lön, samt fordran på lönebidrag kommer också att bokföras på universitetsgemensam nivå i tertialbokslutet.

Översikt tidplanen

Tidplanen innehåller många detaljer. För att ge en bättre överblick finns även en översikt med några huvuddatum för bokföringen i kommande bokslut.

Tidplan och checklista

Senaste nyheter

2019-06-20

Inför tertialbokslutet den 31 augusti 2019

Inför tertialbokslutet den 31 augusti 2019
2019-06-14

Delegera dina rättigheter i system inför semestern

Delegera dina rättigheter i system inför semestern
2019-06-14

Sektionen Ekonomi har flyttat till nya lokaler

Sektionen Ekonomi har flyttat till nya lokaler
2019-06-13

OBS! Nya betalningsbedrägerier i omlopp VIKTIG INFORMATION

OBS! Nya betalningsbedrägerier i omlopp VIKTIG INFORMATION
2019-05-27

Sektionen Ekonomi har begränsad service under sommaren

Sektionen Ekonomi har begränsad service under sommaren

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 196 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 152 kB)