Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ekonomimodellen

Syfte och mål med ekonomimodellen

Syftet med ekonomimodellen är dels att tillgodose interna ekonomiska informationsbehov – som underlag för beslutsfattande/styrning, dels att det ska vara möjligt att få ut den information som behövs för att ekonomiskt följa upp utbildningen och forskningen.

Ekonomimodellen ska även tillgodose externa intressenters krav på information. Vi ska rapportera till många olika intressenter: regeringen, bidragsgivare, centrala myndigheter såsom ESV, Riksrevisionen och SCB m fl. Detta styr i stor utsträckning hur universitetets kodplaner utformas.

Ett viktigt mål med ekonomimodellen är att den ska bidra till en effektiv och ändamålsenlig ekonomihantering. I detta ligger bland annat att ekonomimodellen ska vara så flexibel att den klarar att följa upp verksamheten över tid även om det kommer organisatoriska förändringar. Själva användningen av ekonomimodellen är också viktig för att nå målen. Till exempel: Med en stringent kontering får vi en bättre tillförlitlighet i utdata, och genom enhetliga rutiner för hur interna transaktioner ska hanteras och konteras så blir informationen lättare att förstå.

Vad består ekonomimodellen av?

Ekonomimodellen vid Lunds universitet

Grunden för ekonomimodellen är de krav som lag och förordning ställer upp. Det statliga regelverket påverkar t ex vilka konton, finansiärskoder, motpartskoder och verksamhetskoder vi måste ha. Givetvis vilar ekonomimodellen även på företagsekonomiska principer och god redovisningssed.

Hjärtat i ekonomimodellen är kodplanen som består av konton, kostnadsställen, aktiviteter etc. Det är viktigt att notera att kodplanen inte bara används för ekonomiadministration och ekonomisk uppföljning. Den indelning vi gör av vår verksamhet i kostnadsställen, och ibland även i aktiviteter, används även i administration och uppföljning av personaldata och av produktionsdata – t ex helårsprestationer.

En annan viktig del av ekonomimodellen är våra principer och rutiner. Vissa är mer eller mindre givna av externt regelverk och en del beslutar vi helt eller delvis om själva. Det är t ex principer för:

  • ekonomisk organisation, t ex att det är institutionerna som är våra basenheter
  • ekonomiskt ansvar, t ex avseende attesträtt
  • internhandel
  • full kostnadstäckning
  • periodisering av inkomster och utgifter
  • anläggningsredovisning
  • avgifter
  • transfereringar
  • budget

Sedan har vi rutiner för hur vi tillämpar dessa principer, till exempel hur vi hanterar full kostnadstäckning eller internhandel.

Sist, men inte minst, består ekonomimodellen av de rapporter som används i verksamhetsuppföljningen, projektuppföljningen och i den externa rapporteringen.

Grundläggande regelverk – annorlunda i statlig verksamhet

Det regelverk som gäller för statliga myndigheter överensstämmer i stora delar med det regelverk som gäller för företag och andra organisationer i Sverige. Grundprincipen är att redovisningen ska ske i enlighet med god redovisningssed och ge en rättvisande bild av den verksamhet som den ska återspegla.  Men i vissa fall finns skillnader mellan statlig redovisning/styrning och annan redovisning/styrning. Detta gäller bland annat ekonomiska mål för verksamheten och att det finns reglerat vilken verksamhet varje myndighet får bedriva. Universitet och högskolor har även en särskild modell för att hantera full kostnadstäckning, och Lunds universitet har särskilda rutiner för att hantera mycket av den bokföring som är förknippade med den modellen, t ex påläggsbokföring, fördelning av verksamhet 91 Stöd och samfinansiering.

Se Indirekta kostnader och samfinansiering

Ekonomiskt mål

För företag är normalt sett det ekonomiska målet att gå med vinst. För statliga myndigheter däremot är pengarna inte målet utan medel. Målet för högskolesektorn är att bedriva högkvalitativ och internationellt konkurrenskraftig utbildning och forskning. Pengarna ska möjliggöra verksamheten. Det finns särskilt föreskrivet vilken verksamhet som får bedrivas och under vilka ekonomiska villkor denna verksamhet får bedrivas. Detta regleras i det s k regleringsbrevet och i avgiftsförordningen.

Se Verksamhet vid Lunds universitet

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Paradisgatan 5C

Internpost
Hämtställe 31

Vem kan jag kontakta vid frågor om ekonomi? A-Ö-lista (PDF 67 kB, nytt fönster)

Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF 36 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 36 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 64 kB)