Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Modellen för full kostnadstäckning

All kärnverksamhet (utbildning och forskning) ska bära sina egna direkta kostnader samt sin andel av de indirekta kostnaderna.

Direkta kostnader redovisas direkt på kostnadsbärare (aktivitet/projekt) och indirekta kostnader fördelas till kostnadsbäraren genom ett procentuellt påslag på direkt lön och drift (påläggsbas).

Varje nivå, universitetsnivå, fakultetsnivå, institutionsnivå och ev. avdelningsnivå, beräknar och budgeterar kostnader för sin stödverksamhet. Stödverksamhetens kostnader fördelas stegvis nedåt tills kostnaderna når de slutliga kostnadsbärarna.

På kostnadsbäraren samlas den totala kostnaden och den totala finansieringen. Kostnadsbäraren ska visa full kostnadstäckning.

Vid ansökan om externa bidrag görs fullkostnadskalkyler för att beräkna hur stor del av de direkta kostnaderna som den potentiella bidragsgivaren kommer att bidra med och hur mycket som institutionen kommer att behöva samfinansiera. Alla bidragsgivare finansierar inte alla typer av kostnader så redan inför en eventuell ansökan behöver en kalkyl göras som en del i beslutsunderlaget för om institutionen kan och vill samfinansiera i den utsträckning som krävs.

Inför tecknande av avtal om t ex uppdragsforskning behöver en fullkostnadskalkyl göras för att beräkna ett pris som ger full kostnadstäckning.

Till Mallar för projektkalkyler

Fr o m 2009 använder universitetet en redovisningsmodell för indirekta kostnader som är framtagen av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och används av alla universitet och högskolor i Sverige.

Läs mer på SUHF:s hemsida (extern webbplats)

Begrepp

 • Kärnverksamhet: Den huvudsakliga verksamheten vid Lunds universitet är utbildning och forskning. Det är där kärnverksamheten finns i form av kurser, program, forskningsprojekt etc. Kärnverksamheten är indelad i avgränsade verksamheter som kallas kostnadsbärare.
 • Stödverksamhet/Indirekta kostnader: Ledning, administration, infrastruktur, service etc som inte direkt går att hänföra till kostnadsbärare. Bokförs på verksamhet 91.
 • Direkta kostnader: Kostnader som är direkt hänförliga till endast en kostnadsbärare och redovisas direkt på kostnadsbäraren. Till exempel löner, förbrukningsmaterial, resor, konferenser etc i ett projekt.
 • Kostnadsbärare: Kostnadsbäraren är den lägsta nivån för uppföljning av ekonomiskt resultat. Varje institution/motsv bestämmer utifrån sina uppföljningsbehov hur deras indelning i kostnadsbärare ska se ut. En kostnadsbärare kan t ex vara:
  - Ett projekt med ett kontrakt
  - Ett projekt med flera kontrakt
  - En forskargrupp som inte har krav på full kostnadstäckning på lägre nivå
  - En avdelning eller institution som inte har krav på full kostnadstäckning på lägre nivå
  - En kurs eller ett program inom utbildningen
 • Full kostnadstäckning: Full kostnadstäckning är ett ekonomiskt mål som innebär att kostnadsbärarens samtliga kostnader, såväl direkta som indirekta, ska täckas av intäkten till kostnadsbäraren.
 • Fördelningsbas: Används när kostnader på överliggande nivå (LU, Fakultet, ev Institution) fördelas neråt. Fördelningsbasen består av lön och drift.
 • Påläggsbas: Används när institutionen fördelar de universitets-, områdes- och institutionsgemensamma kostnaderna på sina kostnadsbärare och består av direkt lön och direkt drift. Med hjälp av storleken på de indirekta kostnaderna och fördelningsbasen räknas en procentsats ut som används för att fördela kostnaderna. Fördelningsbasen är ett verktyg att fördela de indirekta kostnaderna till kostnadsbärarna.
 • Fördelningsnycklar: Procentsatser per kontogrupp som används för att fördela det som är bokfört på verksamhet 91 till utbildnings- och forskningsverksamheterna.
 • Påläggsbokföring: De indirekta kostnaderna bokförs på aktivitetsnivå i form av ett pålägg på den direkta lön och drift som har bokförts på aktiviteten.
Sidansvarig:

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF 36 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 36 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 64 kB)